ROČNÍK 2019

Závěrečná zpráva 2019

 

 

 

 

Závěrečná zpráva 2019

FOTOGALERIE - Průběh výstavy

FOTOGALERIE - Společenský večer

FOTOGALERIE - Doprovodný program

KATALOG

 

Kompletní katalog VODOVODY-KANALIZACE 2019 naleznete zde.

 


 

PŘEHLED NOVINEK A EXPONÁTŮ

 

Novinky a exponáty prezentované na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019 si můžete prohlédnout zde.

 

 


 

DOPROVODNÝ PROGRAM

 

Úterý 21. 5. 2019

 

10:00
Slavnostní zahájení výstavy
Místo konání: Vstupní hala II
Vstup: volný (se vstupenkou na výstavu)

 

PŘEDNÁŠKY

Místo konání: Přednáškový sál ve vstupní hale II.
Vstup: volný (se vstupenkou na výstavu)

 

BLOK LEGISLATIVA 
Garant: Ing. Alena Binhacková, ředitelka Odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství ČR

 

11:00
Novela vodního zákona
Ing. Alena Binhacková  - Ministerstvo zemědělství 

Anotace přednášky:
V legislativním procesu je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
Novela přinese nové operativní řízení problematiky zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Zavádí povinnost na krajské a ústřední úrovni zpracovat Plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, které zajistí komplexní přehled o zdrojích a potřebách vody a nastaví pravidla pro rozdělování vody v době jejího nedostatku. Opatření při stavu nedostatku vody bude nově vydávat komise pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, která by (tak jak to funguje již při řešení povodní) měla zajistit informované, včasné a efektivní rozhodování.

 

11:30
Návrh odpadových zákonů v ČR a přechod na oběhové hospodářství
Ing. Jaromír Manhart - Ministerstvo životního prostředí 

 

12:00
Problematika plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
Ing. Radek Hospodka - Ministerstvo zemědělství

Anotace přednášky:
Příspěvek poukazuje na povinnost vlastníků vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (VaK) zajistit zpracování  a realizaci Plánu financování obnovy VaK (PFO), upozorňuje na některé úpravy příslušné Tabulky PFO dle přílohy č. 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb., od 1. 1. 2020 a dále zahrnuje stručné poznatky z této problematiky z výkonu kontrolní činnosti Ministerstva zemědělství, odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK na Ministerstvu zemědělství.

 

BLOK PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ
Garant: Ing. Ivana Vráblíková, ředitelka odboru ochrany vod, Státní fond životního prostředí

 

12:30
Dotační aktivity Ministerstva zemědělství
Ing. Jiří Duda; Ministerstvo zemědělství

 

13:00
Charakteristika prioritní osy 1 OPPIK zaměřené na podporu výzkumu, vývoje a inovací
PhDr. Ondřej Kočandrle; Ministerstvo průmyslu a obchodu

Anotace přednášky:
• Podpoře výzkumu, vývoje a inovací je věnována Prioritní osa I, která má alokaci 35% finančních prostředků OPPIK-4,33 mld. Kč.
• Důraz oproti OPPI kladen na:
 - inovace vyšších řádů
 - max. využití stávající VaV infrastruktury
 - excelentní klastry + Horizont 2020
 - důraz na netechnické, procesní a marketingové inovace
• Podporovány projekty po celé ČR mimo území Prahy 

Specifický cíl 1.1 Zvýšení inovační výkonnosti podniků
• Podpora zavádění inovací v podnicích, především technologických (modifikovaný program INOVACE)
• Podpora zakládání a rozvoje podnikových výzkumných a vývojových center (současný program POTENCIÁL)
• Podpora projektů průmyslového výzkumu a vývoje s výstupy v podobě prototypů, poloprovozů, materiálů a softwaru (program APLIKACE)

Specifický cíl 1.2 Rozvoj spolupráce mezi podnikatelským sektorem a veřejnými vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi
• Podpora podnikatelských inovačních center, vědeckotechnických parků a inkubátorů (program SLUŽBY INFRASTRUKTURY) 
• Podpora klastrů a technologických platforem (program SPOLUPRÁCE)
• Rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou (program PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU a INOVAČNÍ VOUCHERY)
• Posun výsledků výzkumu ke komerčnímu využití (program PROOF OF CONCEPT)

 

13:30
Programy podpory vodohospodářské infrastruktury v rámci Operačního programu Životní prostředí, Národních programů Životní prostředí a Norských fondů
Ing. Ivana Vráblíková, SFŽP ČR

Anotace přednášky:
Přednáška je zaměřena na možnosti  získání podpory na  projekty vodohospodářské infrastruktury ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR a ze zdrojů Evropské unie. Je cílena na právě otevřené  a plánované výzvy k podávání žádostí z Národních programů Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí. Shrnuje důležité informace o podmínkách podpory,  termínech výzev, o  alokaci   na jednotlivé výzvy a pochopitelně  výši podpory.  Dozvíte se informace o probíhající výzvě na podporu zdrojů pro zásobování pitnou vodou, o podmínkách podpory domovních čistíren odpadních vod a o programu „Dešťovka“ pro fyzické osoby, dále o připravované výzvě na  projekty výstavby kanalizací a  centrálních čistíren odpadních vod s alokací 2 mld. Kč. Z Operačního programu Životní prostředí se zaměříme na možnosti podpory  projektů hospodaření se srážkovými vodami ve městech a obcích a na podporu zařízení pro zpracování kalů z čistíren odpadních vod. Nově představíme program Životní prostředí z  Norských fondů, kde je pro programové období  2014 -2021 k dispozici 800 mil. Kč. V oblasti snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod lze podpořit např. pilotní projekty pro snížení farmaceutického znečištění vodních toků.

 

SOUTĚŽE

10:00

 

Vodárenská soutěž zručnosti
Místo konání: volná plocha před halou 3
Pořadatel: SOVAK ČR

 

Soutěž učňů - obor instalatér
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: Cech instalatérů ČR

 

Soutěž ZLATÁ VOD-KA 2019
Soutěž o nejlepší exponát
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: Exponex s.r.o.

 

Soutěž o nejlepší expozici
Pořadatel: SOVAK ČR, Exponex s.r.o.

 

VÝSTAVY

10:00

 

JOB-KA Veletrh pracovních příležitostí v oboru vodohospodářství
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: SOVAK ČR, Exponex s.r.o.

 

Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2018
Místo konání: vstup do haly 2D
Pořadatel: SOVAK ČR

 


Středa 22. 5. 2019

 

PŘEDNÁŠKY

Místo konání: Přednáškový sál ve Vstupní hale II
Vstup: volný (se vstupenkou na výstavu)

 

BLOK ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU VE VAZBĚ NA SUCHO
Garant: RNDr. Petr Kubala, předseda Svazu vodního hospodářství

 

10:00
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR, význam a využití
Ing. Jan Cihlář, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Josef Drbohlav, Sweco Hydroprojekt, a.s., 
Ing. Jiří Duda, MZe

 

10:30
Současný stav vodních zdrojů k vodárenskému využití
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., ČHMÚ
Ing. Tomáš Kendík, Povodí Vltavy, státní podnik

 

11:00
Aplikace Smart meteringu a smart technologií ve vodárenství
Ing. Petr Sýkora, PVK a.s.

 

11:30
Úloha velkého provozovatele při řešení sucha
Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Ing. Pavel Mikulášek, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Ing. Olga Dočkalová, starostka obce Sudice

 

BLOK ODPADNÍ VODY, SRÁŽKOVÉ VODY, KALY
Garant: doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková,  Asociace pro vodu, z.s.

 

12:00
Opětovné využívání vyčištěné odpadní vody
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT 

Anotace přednášky:
Opětovné využívání vyčištěných odpadních vod je přirozenou reakcí na zvyšující se vodní stres v zemích Evropské unie, který je důsledkem klimatických změn a současně vysokých nároků na potřebu vody pro obyvatelstvo, průmysl a v některých zemích hlavně pro zemědělství. V době dlouhotrvajícího sucha je odtok z čistíren odpadních vod stabilním zdrojem vody, neboť ani za těchto situací neklesá spotřeba pitné vody, jak ukázaly suché periody v rocích 2015 a 2018. Proto i Evropská komise vidí v recyklaci odpadních vod opatření s nejmenším negativním dopadem na životní prostředí ze všech řešení problému vodního stresu, které je plně v souladu s nastavenou cestou oběhového hospodářství. V přednášce bude shrnut obsah navrhovaného nařízení EU k recyklaci odpadních vod a uvedeny některé praktické příklady opětovného využívání vyčištěných odpadních vod. 

 

12:30
Vliv dlouhotrvajícího sucha na produkci a kvalitu odpadních vod a provoz ČOV
Ing. Jakub Hejnic
Ing. Martin Srb, PVK a.s.
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT

Anotace přednášky:
Přednáška diskutuje výsledky měření kvality a množství odpadních vod zpracovávaných na čistírnách odpadních vod se zřetelem ke srážkovým úhrnům. Na základě naměřených dat je sledován vztah mezi hydraulickým a látkovým zatížením čistíren a koncentrací znečištění v odpadních vodách na přítoku na čistírny.  Přednáška se dále zabývá možnými dopady výkyvů zatížení na náročnost provozování ČOV ve smyslu dosahování limitů daných v povolení k vypouštění (vyčištěných) odpadních vod z ČOV.
Sucho zvyšuje nároky na provoz ČOV. Většina ČOV má v povolení k nakládání s vodami uvedeny koncentrační limity pro kvalitu vypouštěné odpadní vody. Proto při vzrůstající koncentraci odpadních vod na přítoku rostou nároky na úroveň dosahované účinnosti. Během dlouhotrvajícího sucha je tak nutno přizpůsobit provoz ČOV vyšším koncentracím na nátoku, tedy dosahovat vyšší účinnosti odstranění znečištění. Zároveň je třeba se přizpůsobit obvykle teplejšímu počasí, které urychluje biochemické děje a zároveň např. snižuje rozpustnost kyslíku ve vodě.
Dále budou zmíněny zkušenosti s vyhodnocením provozu vybraných ČOV v době suchého léta 2015 a některé další poznatky ze sucha v roku 2018. Vzhledem k setrvalé produkci odpadních vod i v době nejvyššího sucha je i objem vypouštěných odpadních vod stálý, což v kombinaci s klesajícími průtoky v řekách vede k situacím, kdy se odtoky z čistírny významněji podílejí na průtoku v recipientu pod výpustí z ČOV. 

 

13:00
Efekty zrušení výjimek ze zpoplatnění srážkového odtoku
doc. Ing. David Stránský, Ph.D., ČVUT

 

13:30
Zpracování kalů v cirkulární ekonomice
prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., VŠCHT

Anotace přednášky:
V České republice se produkuje téměř 200 tisíc tun sušiny čistírenských kalů. Tyto kaly se postupně staly materiálem, na který se nepohlíží jako na odpad, ale jako na sekundární zdroj energie a surovin, což je přístup typický pro cirkulární ekonomiku.
Příspěvek ukáže škálu možností finálního využití kalů a zhodnotí tyto varianty nejen z pohledu cirkulární ekonomiky, ale také z pohledu technologického, environmentálního, ekonomického a sociálního.

 

SOUTĚŽE

10:00

 

Vodárenská soutěž zručnosti
Místo konání: volná plocha před halou 3
Pořadatel: SOVAK ČR

 

Soutěž učňů - obor instalatér
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: Cech instalatérů ČR

 

Soutěž ZLATÁ VOD-KA 2019
Soutěž o nejlepší exponát
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: Exponex s.r.o.

 

Soutěž o nejlepší expozici
Pořadatel: SOVAK ČR, Exponex s.r.o.

 

VÝSTAVY

10:00

 

JOB-KA Veletrh pracovních příležitostí v oboru vodohospodářství
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: SOVAK ČR, Exponex s.r.o.

 

Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2018
Místo konání: vstup do haly 2D
Pořadatel: SOVAK ČR


Čtvrtek 23. 5. 2019

 

PŘEDNÁŠKY

Místo konání: Přednáškový sál ve vstupní hale II.
Vstup: volný (se vstupenkou na výstavu)

 

BLOK CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA + POUŽITÍ TECHNOLOGIÍ
Garant: RNDr. Irena Zbytovská, odbor průmyslové ekologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

10:00
Virtuální svět ve vodovodech a kanalizacích
Ing. Milan Suchánek, Ing. Zdeněk Sviták, DHI a.s.

Anotace přednášky:
Technologický vývoj, jehož jsme účastníky započal v šedesátých letech minulého stolení komputerizací a pokračoval v devadesátých letech nástupem digitalizace. Od prvních kalkulaček a počítačů jsme se posunuli ke komplexním výpočetním systémům. Tento jev zasáhl celou společnost včetně vodního hospodářství. Ve vodním hospodářství zachytla Česká Republika velmi dobře nástup výpočetní techniky, v devadesátých letech minulého stolení. Nástup matematických modelů, hydroinformatiky, budování řídích systémů a instalace automatických měřících systémů od té doby úspěšně pokračuje. 
S vývojem technologií se objevují nové možnosti, nástroje a postupy. V současné době se běžně setkáváme s termíny jako: Smart metering, SCADA, Artificial inteligence, Big data, Real time control, Geographical information systems, On-line, Predictive system, Digital twin, Water 4.0 a řada dalších. Všechny tyto termíny mají v sobě společný základ v digitálních technologiích. 
Příspěvek krátce shrnuje historický vývoj digitalizace ve vodním hospodářství – s zaměřením na obor vodovodů a kanalizací, a nastiňuje směry budoucího vývoje včetně ukázky aplikací, které jsou již k dispozic dnes. 

 

10:30
Praktická inovační opatření ve vztahu ke změně klimatu
Ing. Karel Plotěný, ASIO s.r.o.

Anotace přednášky:
Budou prezentovány způsoby využití srážkových vod, které rozšiřují jejich využití a ekonomičnost, jako je kombinace s povinnou retencí, rozšířené použití i na osobní hygienu nebo adiabatické chlazení. Dtto využití šedých vod s ohledem na snížení spotřeby a produkce odpadních vod.

 

11:00
Claros-inteligentní systém pro analýzu vody a Mobile Sensor Management (software pro vzdálený přístup k senzorům/sondám/analyzátorům a k „živým“ údajům o měření a proaktivní údržbu)
RNDr. Ladislav Slovák, Ph.D., HACH LANGE s.r.o.

Anotace přednášky:
Od svého založení v roce 1947 se společnost Hach zaměřuje na hledání inovativních přenosných, laboratorních nebo procesních řešení pro přesnou a spolehlivou analýzu vody. V posledních letech je společnost Hach inovátorem v oblasti softwarových řešení, příkladem je Claros – Water Intelligence Solution.
Claros kombinuje s využitím digitálních technologií Instrument Management, Data Management a Process Management pro vytvoření integrovaných řešení šitých na míru Vašemu provozu. Instrument Management pomocí nástrojů jako je prediktivní diagnostika, vzdálený přístup k zařízení (Mobile Senzor Management), poskytuje on-line informace o provádění údržby (včetně step-by-step instrukcí) a zvyšuje tak důvěru ve Vaše zařízení a správnost měření. Data management umožňuje efektivní sběr naměřených dat, jejich sdílení a vyhodnocení kdykoliv a kdekoliv. Process management je založen na řešení Hach pro optimalizaci procesů na bázi Real Time Control (RTC). Součástí platformy Claros jsou mobilní aplikace, umožňující mít přehled o všech informacích na Vašem počítači, telefonu nebo tabletu. Systém tak vytváří předpoklady pro rychlé a kvalifikované rozhodování při řízení procesů, zvýšení efektivity a redukci provozních nákladů.

 

11:30
Aktivní odstraňování vybraných iontů toxických kovů ze srážkových vod
RNDr. Pavel Špaček, Chemcomex
Ing. Jiří Hendrych, VŠCHT

Anotace přednášky:
Využití srážkových vod a hospodaření s nimi na lokální úrovni je jedním z nástrojů zmírnění následků sucha. Srážkové vody a zejména první splach ze zpevněných ploch urbanizovaných území mohou obsahovat nežádoucí složky vnesené vlivem suché a mokré depozice, tvorby korozních produktů, uvolňování složek z materiálů vystavených srážkové činnosti apod. Před využitím či infiltrací srážkové vody je vhodné první splach separovat a podrobit procesu odstranění nežádoucích složek. K tomu je možné využít filtraci přes funkční zrnité materiály uložené v průtočné komoře.
Prezentace popisuje vývoj technického řešení, které představuje aktivní systém, přes který protéká první splach srážkových vod zatížených různými kontaminanty v důsledku antropogenního znečištění. Dochází k selekci a tvorbě funkčního zrnitého náplňového materiálu, chráněného užitnými vzory. 
Proces jeho zpracování a úpravy je dobře technologicky proveditelný, výchozí suroviny jsou dostupné, imobilizační kapacita pro těžké kovy vysoká a životnost dlouhá. Řešení vyhovuje nárokům ČSN 759010 a TNV 759011.

 

12:00
Moderní technologie zpracování kalů s využitím tepla
Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, SMP CZ, a.s.
Ing. Otto Zwettler, ARKO TECHNOLOGY a.s.

Anotace přednášky:
S ohledem na nové poznatky o složení nebo spíše znečištění čistírenských kalů je evidentní, že pro ČOV bude nezbytné najít nové životaschopné alternativy k aplikaci čistírenských kalů na zemědělskou půdu. 
Lze očekávat změny nakládání s čistírenskými kaly s ohledem na zjištěné vysoké obsahy mikropolutantů (endokrinní disruptory, zbytky léků, těžké kovy, mikroplasty, drogy, biocidy, hormony, antibiotickou rezistenci, látky narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí atd.). Pravděpodobně bude nastaven směr k energetickému nebo materiálovému (zdroj fosforu) využití čistírenských kalů v rámci oběhového hospodářství, přičemž použité procesy musí zajistit odstranění organických polutantů. 
Požadavek dobré hygienizace kalu při jeho zpracování je prvním impulzem k zásadním změnám legislativy kalů v ČR. Některé státy považují za neudržitelné současné způsoby nakládání s čistírenskými kaly s ohledem na stále rostoucí výskyt mikropolutantů a velmi průkazná zjištění jejich negativním vlivu na živočichy i člověka. Cílem je současné dosažení energetické soběstačnosti procesu čištění odpadních vod, likvidace polutantů v kalech a materiálová transformace kalu do využitelné formy bez ekologických rizik.
V této souvislosti je trendem poslední doby v oblasti kalového hospodářství je nezbytné využívání tepelných procesů. Široce jsou v zahraničí nasazovány procesy sušení, neboť sušení je technologie, která otevírá cestu pro materiálové nebo energetické využití čistírenského kalu. Odstraněním vody se snižují dopravní náklady, umožňuje se skladovatelnost kalu, dochází k plné hygienizaci kalu a sušený kal je již spalitelný či termochemicky zpracovatelný. Dalšími tepelnými procesy pak jsou termická hydrolýza kalu jako proces vedoucí ke zvýšení produkce bioplynu a snížení produkce kalu, procesy termochemického zpracování sušených kalů a spalování sušených kalů, které vedou k využití tepelné energie obsažené v kalech.  V přednášce budou uvedeny základní údaje o těchto procesech a příklady jejich nasazení. 

 

VÝSTAVY

10:00

 

JOB-KA Veletrh pracovních příležitostí v oboru vodohospodářství
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: SOVAK ČR, Exponex s.r.o.

 

Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2018
Místo konání: vstup do haly 2D
Pořadatel: SOVAK ČR

 

Stav k datu 7. 5. 2019. Změna programu vyhrazena.

 


 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EXPONÁT ZLATÁ VOD-KA

Kritéria hodnocení: technické řešení, netradiční nápad, design, mimořádná kvalita za přijatelnou cenu, ekologická hlediska, chemická a biologická nezávadnost, energetická úspornost a vztah k životnímu prostředí. Přihlášené exponáty hodnotila expertní hodnotitelská komise.

VÍTĚZNÉ EXPONÁTY: 

1. místo

PROTEUS - multiparametrová měřicí sonda kvality vody
Výrobce: Proteus Instruments
Vystavovatel: Novast Automation s.r.o.
Hodnocení komise:
Multiparametrová sonda pro rychlou identifikaci parametrů vypouštěných čištěných odpadních vod nebo i v místech důležitých odběrů pitných vod bez zvláštních nároků na údržbu je velmi zajímavým nástrojem v oboru s vysokým potenciálem využití.
Podrobné informace o exponátu zde

 

2. místo

Rausch REHAB
Výrobce: Rausch GmbH
Vystavovatel: DISA s.r.o.
Hodnocení komise:
Kombinace průzkumné a monitorovací kamery a robota se jeví jako velmi zajímavá pro okamžiky, kdy lokální závady lze odstranit celkem rychle a bez zbytečných dalších prodlení přejezdů či dalších komplikací.
Podrobné informace o exponátu zde

 

3. místo

Model Memgas ÚČOV Praha 
Výrobce: Česká voda - MEMSEP, a.s.
Vystavovatel: VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Hodnocení komise:
Energetická krize ještě více ukázala na nutnost hledání možných alternativních zdrojů a jedním z nich je bezpochyby možnost přeměny kalového plynu na metan s možností lokálního využití či zásobování distribučních sítí.
Podrobné informace o exponátu zde.  

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EXPOZICI

VÍTĚZNÉ EXPOZICE:

kategorie do 30 m2
Vystavovatel: VLČEK SOLUTION s.r.o.
Realizátor: Atelier Design MM s.r.o.,

kategorie 31–60 m2 - sdílené 1. místo
Vystavovatel: B & BC, a. s.
Realizátor: AMBIENCE expo, a.s.

a

Vystavovatel: SUEZ Water CZ s.r.o.
Realizátor: FUN EXPRESS, s.r.o..

kategorie nad 60 m2 - sdílené 1. místo
Vystavovatel: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.
Realizátor: Veletrhy Brno, a.s.

a

Vystavovatel: VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Realizátor: ProKreativ s.r.o.

 

VODÁRENSKÁ SOUTĚŽ ZRUČNOSTI

1. místo

Společnost: Severočeská servisní a.s. II.
soutěžící: Jan Mareš, Tomáš Grund

2. místo
Společnost: ČEVAK as., provozní středisko Lipensko
soutěžící:  Martin Procházka, Pavel Zvonař

3. místo
Společnost: Ostravské vodárny a kanalizace a.s. I.
soutěžící: Petr Šilc, Radim Sojka

 

 

JOBka

Cílem nového projektu JOB-ka, který se konal v rámci výstavy Vodovody-kanalizace 2019, bylo poskytnout prostor pro propojení nabídky a poptávky pracovních příležitostí, brigád, stáží a trainee programů ve vodohospodářském oboru.

 

Účastníci se mohli osobně setkat se zástupci firem v místě jejich konzultačních stánků, stejně tak jako se dvěma vysokými školami, které jsou úzce spjaty s tímto technickým oborem, a zjistit více o možnostech studia. Do projektu JOB-KA se v jeho pilotním prvním ročníku zapojilo 25 firem, které svými pracovními nabídkami zaplnily inzertní tabuli přímo v prostorách konání a nabídly tak návštěvníkům spoustu nových pracovních příležitostí. Všichni zúčastnění si pochvalovali možnost přímého kontaktu zájemců o práci s vystavovateli na jejich stáncích.

 

Do pražských Letňan se také osobně přijelo podívat několik skupin studentů ze středních a vysokých odborných škol z České republiky, kteří mimo jiné hojně využili účast na odborných přednáškách pro veřejnost.

 

Pro více informací sledujte naši Facebookovou událost: VOD-KA & JOB-KA 2019.

 

Webové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie.
Více | Zpracování osobních údajů