DOPROVODNÝ PROGRAM

Doprovodný program ke stažení

 

Úterý 23. 5. 2023

 

11:00
Slavnostní zahájení výstavy
Místo konání: Vstupní hala III
Vstup: volný (se vstupenkou na výstavu)

 

PŘEDNÁŠKY

Místo konání: Přednáškový sál, vstupní hala III.
Vstup: volný (se vstupenkou na výstavu)

 

11:30
Aktuální problematika v oblasti energií
Ing. Jiří Koranda, Ph.D., Komise pro oblast energií SOVAK ČR, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

 

12:00
Podpora energetických úspor vodohospodářské infrastruktury v OPŽP 2021+ a Modernizační fond
Ing. Bohdan Polak, Státní fond životního prostředí ČR

 

12:30
Hospodaření s dešťovou vodou ve městech a obcích
doc. Ing. David Stránský, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, předseda Asociace pro vodu ČR z.s.

 

13:00
Taxonomie ve vodním hospodářství
Ing. Filip Wanner, Ph.D., Komise pro čistírny odpadních vod SOVAK ČR, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Anotace přednášky:
V nedávné době jsme v Evropské unii přijali Taxonomii EU, což je především nástroj pro finanční sektor, který zavádí klasifikační systém pro určení environmentálně udržitelných investic. Cílem je zavést transparentnost a srozumitelnost při hodnocení vlivu jednotlivých investic na životní prostředí. V rámci Taxonomie EU byla přijata takzvaná technická screeningová kritéria pro celou řadu odvětví hospodářské činnosti, včetně oboru vodovodů a kanalizací. V příspěvku budou představena tato kritéria vztahující se zejména ke spotřebě elektrické energie na jednotku vyrobené pitné vody či vyčištěných odpadních vod a diskutován jejich dopad na výkaznictví, provoz, financování obnovy a výstavby vodohospodářské infrastruktury v ČR do budoucna.

 

13:30
Výhody a úskalí aplikace principů odpovědného zadávání veřejných zakázek
JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj

 

VÝSTAVY A SOUTĚŽE

10.00
Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2023
Místo konání: HALA 4
Téma: „Kudy teče voda“
Více informací najdete zde.
Pořadatel: SOVAK ČR

 

10.00
VODÁRENSKÁ SOUTĚŽ ZRUČNOSTI
Místo konání: VOLNÁ PLOCHA PŘED HALOU 3
Více informací najdete zde.
Pořadatel: SOVAK ČR

 

SOUTĚŽ ZLATÁ VOD-KA 2023 – Soutěž o nejlepší exponát
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: Exponex s.r.o.

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EXPOZICI
Pořadatel: SOVAK ČR, Exponex s.r.o.

 


Středa 24. 5. 2023

 

PŘEDNÁŠKY

Místo konání: Přednáškový sál, Vstupní hala III
Vstup: volný (se vstupenkou na výstavu)

 

10:00
Klimatická změna a vliv na vodní zdroje
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ministerstvo zemědělství

 

10:30
Rozsah regulace Ministerstva zemědělství ve vodárenství
Ing. Radek Hospodka, Ministerstvo zemědělství
Anotace přednášky:
Příspěvek poukazuje na sektor vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v České republice (dále také jen „VaK“), zejména na jeho rozvoj po r. 1989. Uvádí kompetence resortu Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) v oblasti regulace oboru vodovodů a kanalizací a dále související cíle plynoucí mimo jiné z výkonu vrchního dohledu MZe.  K tématu je doplněn okruh zdrojů informací se zacílením jak k odborné, tak i  laické veřejnosti. Závěrem jsou zmíněny některé úvahy a vize dalšího směřování resortu MZe v působnosti oboru VaK.  

 

11:00
Výčet povinností vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací
Ing. Radek Hospodka, Ministerstvo zemědělství
Anotace přednášky:
Příspěvek vymezuje rozhodující povinnosti vlastníků a provozovatelů v sektoru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v České republice podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Dále příspěvek  poukazuje na širokou oblast ochrany odběratelů v sektoru VaK a specifikuje bližší poznatky Ministerstva zemědělství plynoucí z výkonu kontrolní činnosti nad vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.   

 

11:30
Informace ke Směrnici o čištění městských odpadních vod
Ing. Věra Bogdanova, Ministerstvo zemědělství
Anotace přednášky:
Evropská komise dne 26. 10. 2022 zveřejnila návrh revize Směrnice Rady ze dne 21. 5. 1991 o čištění městských odpadních vod (Urban Waste Water Treatment Directive – UWWTD).
Jedná se o velmi ambiciózní a rozsáhlou revizi stávající směrnice, která kromě zpřísnění stávajících povinností zavádí celou řadu nových povinností pro členské státy, a to v časovém horizontu let 2025 – 2040. Jako zásadní vnímáme následující cíle:

  • vztažení požadavků směrnice na aglomerace nad 1000 EO,
  • přísnější limity odstraňování N/P pro terciální čištění,
  • mikropolutanty (kvartérní čištění), včetně odpovědnosti výrobců, 
  • zavedení reportingu, monitorování a sledování IAS,
  • energetické audity pro ČOV a následně dosažení energetické neutrality,
  • přepady z odlehčovacích komor a srážkový odtok - zavedení monitoringu a následně Integrované plány.

 

12:00-12:30
Přestávka

 

12:30
Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Ing. Jiří Duda, Ministerstvo zemědělství
Anotace přednášky:
Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely vyhlášky je dokončit transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Předmětnou směrnicí dochází k povinnému zavedení komplexního přístupu k bezpečnosti vody, který je založený na posouzení rizik zahrnujících celý zásobovací řetězec již od povodí přes odběr, úpravu, akumulaci a rozvod vody až po „kohoutek“.
V této souvislosti dochází k úpravě rozsahu úplných a krácených rozborů surové vody na základě výsledků posouzení rizik, zpracovaného podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Současně jsou zohledněny také výsledky posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě, zpracovaného podle nové vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.
Novela vyhlášky dále upravuje na základě směrnice 2020/2184 informační povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele. Jedná se především o rozsah informací zveřejňovaných provozovatelem vodovodu nebo kanalizace na jeho internetových stránkách, nebo rozsah konkrétních údajů o vodném nebo stočném, které musí být pravidelně předávány vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatelem, odběratelům.

 

13:00
Dvousložka
Ing. Zdeněk Procházka, LL.M., Ekonomická komise SOVAK ČR, Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

 

13:30
Redukční ventil umí zázraky
Ing. Michal Skalický, Ing. Petr Kocourek, Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

 

VÝSTAVY A SOUTĚŽE

10.00
Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2023
Místo konání: HALA 4
Téma: „Kudy teče voda“
Více informací najdete zde.
Pořadatel: SOVAK ČR

 

10.00
VODÁRENSKÁ SOUTĚŽ ZRUČNOSTI
Místo konání: VOLNÁ PLOCHA PŘED HALOU 3
Více informací najdete zde.
Pořadatel: SOVAK ČR

 

16.00
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ - VODÁRENSKÁ SOUTĚŽ ZRUČNOSTI
Místo konání: VSTUPNÍ HALA III
Pořadatel: SOVAK ČR

 

SOUTĚŽ ZLATÁ VOD-KA 2023 – Soutěž o nejlepší exponát
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: Exponex s.r.o.

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EXPOZICI
Pořadatel: SOVAK ČR, Exponex s.r.o.

 


Čtvrtek 25. 5. 2023

 

PŘEDNÁŠKY

Místo konání: Přednáškový sál, vstupní hala III
Vstup: volný (se vstupenkou na výstavu)

10:00
Nová legislativa
Mgr. Martin Pták, Ministerstvo životního prostředí
Anotace přednášky:

  • představení návrhu změnových směrnic na úrovni EU, 
  • informace o návrhu zavedení ústavní ochrany vody, 
  • představení tzv. havarijní novely vodního zákona, resp. aktuální stav přípravy   

 

10:30
Vodohospodářská infrastruktura v OPŽP 2021+
Ing. Ivana Vráblíková, Ing. Jakub Němec, Státní fond životního prostředí ČR
Anotace přednášky:
V této přednášce budou poskytnuty informace o aktuálně připravovaných výzvách na podporu investic v  oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,  v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027. Budou shrnuty podmínky a pravidla pro poskytnutí podpory, zvláštní část bude věnována podmínkám pro provozování, konsolidaci provozních vztahů a finanční udržitelnosti  vodohospodářské infrastruktury.  

 

11:00
Ztráty vody v kontextu současnosti
Mgr. Jiří Paul, MBA, člen Představenstva SOVAK ČR, ředitel Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., místopředseda Asociace pro vodu ČR z.s.
Anotace přednášky:
Před třiceti lety se ztrácela třetina pitné vody do země. Jak jsme na tom dnes? Dosáhli jsme cíle nebo je cíl naopak ještě hodně daleko? Jak se do hospodaření s vodou promítají současné problémy?
Nedávné období sucha a energetická krize změnily pohled na hodnotu přijatelných ztrát vody při její dopravě. Zdaleka ne všichni vlastníci a provozovatelé vodovodů jsou ale připraveni novým výzvám čelit.

 

11:30
Využitie digitálních riešeni vo vodárenstve 21. storočia – dialkove odpočty viažuce sa k poplatkom za zrážkovú vodu
Ing. Ivo Doležal, Ing. Ivan Hlavenka, ACCA, PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.
Anotace přednášky:
Aktuálny rozmach v oblasti umelej inteligencie umožňuje automatizovať mnohé administratívne procesy. Ide aj o činnosti ktoré predtým kvôli časovej a finančnej náročnosti nemuseli byť rentabilné. Jedným príkladom je kontrola nahlásených plôch pre povrchový odtok zrážkových vôd. Namiesto kontrol na mieste je možné použiť letecké a satelitné snímky oblasti. Pomocou umelej inteligencie vieme rozpoznať nepriepustné povrchy, automaticky ich porovnať s katastrom a s nahlásenými plochami, a takto identifikovať nezrovnalosti a úniky. Následne už len stačí (stále automaticky) vygenerovať výzvy odberateľom a vyhodnotiť ich odpovede.

 

12:00
Praktické aspekty elektromobility
Ing. Josef Morkus, CSc., České vysoké učení technické v Praze

 

VÝSTAVY A SOUTĚŽE

10.00
Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2023
Místo konání: HALA 4
Téma: „Kudy teče voda“
Více informací najdete zde.
Pořadatel: SOVAK ČR

 

Stav k datu 4. 5. 2023. Změna programu vyhrazena.

 


 

 

Webové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie.
Více | Zpracování osobních údajů